Aisha Sheikh-Akene – Neges gan Gadeirydd yr ŵyl

Croeso a diolch am fod yma. Rwy’n llawn cyffro wrth gyfrannu at yr Ŵyl Gelfyddydau’r Rhuban Gwyrdd gyntaf erioed, yr ŵyl iechyd meddwl gyntaf yng Nghymru a fydd yn dangos sut y gall y celfyddydau atal salwch meddwl.

Mae gan y Sefydliad Iechyd Meddwl weledigaeth ar gyfer byd ag iechyd meddwl da i bawb; mae atal wrth wraidd yr hyn a wnawn. 

Felly, fel Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, sut ydw i'n gwneud yr hyn rydym yn ei ddweud? Wel, mae gen i becyn cymorth iechyd meddwl personol rydw i wedi'i lunio dros y pedair blynedd diwethaf. Mae fy nhrefn ddyddiol, wythnosol a misol yn cwmpasu ystod o wahanol offer, ac nid wyf yn gwneud pob un ohonynt trwy'r amser. Mae'n gymysgedd o bethau – pethau 'gwneud' fel yoga a rhedeg; a rhai yn bethau 'bod' yn unig, fel myfyrdod. Ac mae'r celfyddydau'n chwarae rhan fawr yn fy strategaeth ataliol bersonol.

Boed yn theatr gerdd fel Hamilton neu theatr ddawns (yn Sadlers Wells yn bennaf) rwyf wrth fy modd â'r awyrgylch a'r egni mewn perfformiadau byw. Mae gen i atgofion melys o Theatr Globe Shakespeare y Nadolig diwethaf gyda fy nheulu - a byddaf yn colli mynd y Nadolig hwn.  

Rwy'n DJio hefyd, neu fe’r oeddwn cyn i ni gloi i lawr ym mis Mawrth ac rwyf wrth fy modd â cherddoriaeth wedi'i recordio a cherddoriaeth fyw – rhaid cael sain o ansawdd da. 

Wrth i mi eistedd yn ysgrifennu hwn mae gwên lydan yn dod yn naturiol, a chofiaf gyda phleser mawr glwb Ronnie Scott’s ar ddiwedd mis Medi 2020. Edrychaf ymlaen at ddychwelyd ym mis Tachwedd. Ym mhresenoldeb talent wych, boed ddawnswyr neu gerddorion, rydw i'n cael fy swyno. Mae'r talentau hyn mor bell oddi wrth fy rhai i, ac mae'n anhygoel eu gweld a’u clywed.  

Rydw i, fel llawer ohonoch, yn colli ymweld â'r digwyddiadau hyn; pan fyddwch chi yno mae'n teimlo fel eich bod chi'n rhan o gasgliad o bobl; profiad cadarnhaol sy’n cael ei rannu - a chredaf ein bod i gyd wedi gwerthfawrogi sut mae ein perthnasoedd yn wirioneddol bwysig. 

Cadwch yn ddiogel ac yn iach yn yr amseroedd gwahanol hyn,

Aisha 

cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox