Rhybudd: mae’r ffilm hon yn cynnwys themâu anhwylder deubegwn, chwalfa nerfus a trallod.

Ar Gael Tachwedd 1 - Tachwedd 7

Yn Living with The Lights On, mae Mark Lockyer yn adrodd y stori wir afaelgar o sut y cyfarfu â’r Diafol tra’r oedd perfformio mewn cynhyrchiad o Romeo and Juliet gyda’r Royal Shakespeare Company. Arweiniodd y profiad at daith ddychrynllyd trwy'r systemau cyfiawnder, meddygol a throseddol, trwy'r carchar a'r ysbyty ac ymlaen tuag at adferiad yn y pen draw. Yn wreiddiol, roedd yn sioe theatr unigol glodwiw, ond yn ystod y cyfnod clo eleni ail-luniwyd Living with the Lights On fel ffilm gan Lockyer a’r cyfarwyddwr Geraldine Williams, ac fe’i dangoswyd am y tro cyntaf ym mis Mai fel rhan o raglen ar-lein Gŵyl Celfyddydau Iechyd Meddwl yr Alban (SMHAF).

Dywed Mark Lockyer: “Nid oes set yn fersiwn lwyfan Living with The Lights On. Os rhywbeth, rwy’n dweud y stori mewn gofod gydag ychydig o ‘bethau’ a allai fod o gwmpas y theatr ar y diwrnod hwnnw. Mae hynny oherwydd mai’r ‘stori’ yw’r unig beth sy’n bwysig. Hefyd, dim ond fi sy’n perfformio. Ac felly, mae’r un peth yn wir am y ffilm. Rwy’n chwarae pawb. Pob un o’r 36 cymeriad os ydych yn cynnwys y cameos un llinell.

“Prydferthwch y ffilm yw y gellir dod â gwallgofrwydd, lliw a natur swrrealaidd fy salwch yn fyw yn weledol. Defnyddiais wasanaeth yr artist a’r gwneuthurwr ffilmiau Geraldine Williams fu’n cyfarwyddo a golygu’r ffilm. Roedd Geraldine yn dod â syniadau gweledol i’r golygfeydd na allwn fod wedi’u dychmygu. Ond wrth olygu roedd Geraldine yn gallu creu hud a lledrith bendigedig. Fe wnaethom wthio’r ffiniau o ran yr hyn y gellir ei gyflawni gydag ychydig iawn. Mae’n wledd weledol. Nid yw rhai golygfeydd yn llythrennol o gwbl. Fe’u gosodir yn fwriadol yn erbyn ‘realiti’ oherwydd, yn nyfnder fy salwch, nid oedd amser a realiti bob amser yn cyd-fynd.

“The beauty of the film is that the madness, colour and surreal nature of my illness can be brought to life visually. I employed the services of artist and maker Geraldine Williams who directed and edited the film. Geraldine brought ideas to the scenes visually I could never have imagined. But in the edit Geraldine was able to weave wonderful magic. We pushed the boundaries of what can be achieved with very little. It is a visual feast. Some scenes are not literal at all. They are deliberately set against ‘reality’ because time and reality didn’t always marry in the depths of my illness.

“Fe wnaethom ei saethu ar iPhone gan fod yr esthetig yn fendigedig o rad, o syml ac o onest. Dim gimics, yn union fel y sioe lwyfan. Mae’n onest, yn amrwd, yn angerddol, yn ddyfeisgar, yn ddychmygus, yn ysgytwol ond, yn anad dim, yn ddoniol. Rwy’n chwerthin am fy mhen fy hun yn ddiddiwedd. Rwyf wedi bod yn actor ers blynyddoedd lawer a bûm yn ffodus o fod wedi ymwneud â rhai prosiectau gwych, ond y ffilm hon, am fyrdd o resymau, yw'r darn gorau o waith a wnes i erioed. Mae'n hyfryd o syml, a gobeithio y gall ysbrydoli eraill bod UNRHYW BETH yn bosibl, hyd yn oed gydag ond ychydig iawn o arian, os oes gennych y weledigaeth a'r awydd. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau. ”

Mae Living With The Lights On yn dyst i’r ffaith y gall afiechyd meddwl ddigwydd i unrhyw un, a chyda’r driniaeth gywir, y gall fod bywyd y tu hwnt i hynny. Yn ddiweddar, derbyniodd y fersiwn ffilm adolygiad pum seren gan brif feirniad theatr yr Alban, Joyce McMillan o The Scotsman, a ysgrifennodd: "Mae Living with the Lights On yn enghraifft wych o’r hyn y gellir ei gyflawni gan ysgrifennwr-berfformiwr gwych â ffôn clyfar, ynghyd â chyfarwyddwr a golygydd rhagorol, wrth greu taith fewnol ysgytwol trwy chwalfa feddyliol, sydd hefyd yn wledd weledol ryfedd ac annifyr sy’n llawn o eiliadau swrrealaidd a darnau dychanol gwatwarus ardderchog. Mae diweddglo’r ffilm, wrth i Lockyer gyrraedd rhywfaint o heddwch ag ef ei hun o’r diwedd, a dysgu, wedi’r cyfan, i werthfawrogi mor werthfawr yw’r bywyd a welai ar un adeg fel rhywbeth hollol ddi-werth, yn deimladwy iawn; ac mae Lockyer wedi cynhyrchu ffilm sy'n gyfraniad rhagorol i ŵyl ar-lein SMHAF eleni, ac hefyd i’r byd celf a pherfformio ehangach sy’n dod i'r amlwg yn ystod y cyfnod clo ac yn ystod foment brin hon o fyfyrio ac aflonyddwch."

cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox