Rhybudd: mae’r ffilm hon yn cynnwys themâu afiechyd meddwl a hunanladdiad.

Ar Gael Tachwedd 1 - Tachwedd 7

Pan sonnir am gemau cyfrifiadurol ac iechyd meddwl gyda'i gilydd, mae'r ffocws yn aml ar yr effaith negyddol y gall dibyniaeth ar gemau ei chael ar iechyd meddwl. Mae Super Awesome World, gan y gwneuthurwr theatr o Glasgow, Amy Conway, yn cynnig safbwynt gwahanol - mae'n sioe am sut y gall y mathau o heriau a osodir gan gemau cyfrifiadur eich helpu i lywio iselder

Wedi’i ysbrydoli’n rhannol gan brofiadau Amy fel gwirfoddolwr gyda’r Samariaid, mae Super Awesome World yn archwilio ei hiselder ei hun yn graff yn ogystal â sut i gefnogi eraill. Un strategaeth, mae hi'n awgrymu, yw gosod y math o dasgau cyraeddadwy y mae gemau cyfrifiadur yn ffynnu arnyn nhw.

Cafodd Super Awesome World ei ysbrydoli’n rhannol gan Sgwrs TED gan Jane McGonigal yn disgrifio gêm y mae hi wedi’i chreu i frwydro yn erbyn salwch cronig. Fel yr eglura Conway: “Roedd ganddi gyfergyd ac roedd wedi ei gwanychu gymaint nes ei bod am gymryd ei bywyd ei hun. Oherwydd ei bod hi'n ddylunydd gemau roedd hi’n meddwl: 'wel beth ydw i'n ei wneud orau?' Penderfynodd droi adferiad yn gêm, a thrwy dorri pethau’n llai i nodau a thasgau bach, llwyddodd i wneud rhywfaint o gynnydd o'r diwedd a dod allan o'r lle tywyll hwnnw. Gwelais ei fod yn drosiad gwych ar gyfer siarad am rai o'r anawsterau y gall bod â salwch meddwl eu taflu atoch chi. ”

“Mae'r sioe hon yn ymwneud â phwynt penodol iawn yn fy nhaith iechyd meddwl bersonol pan nad oeddwn yn sylweddoli fy mod yn sâl, pan nad oeddwn eto wedi gofyn am help, pan roeddwn yn meddwl mai fy mai i oedd y ffordd yr oeddwn yn teimlo a’i fod yn arwydd fy mod yn methu yn sylfaenol mewn bywyd. Ni allwn fod wedi gwneud y sioe ar y foment honno yn fy mywyd; Doedd gen i ddim yr hunanymwybyddiaeth; Doeddwn i ddim yn ddigon da.

“Ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, roedd gen i afael (gan amlaf) ar fy iselder ac roeddwn i wedi dysgu llawer amdanaf fy hun, a fy salwch, yn y broses. Roeddwn i wedi bod yn gwirfoddoli gyda'r Samariaid am ddwy flynedd, a chefais fy synnu gan faint o bobl a ffoniodd i mewn a oedd yn defnyddio’r un iaith ag yr oeddwn i’n ei defnyddio cyn i mi ddechrau fy adferiad. Roeddent yn disgrifio eu hunain a'u bywydau yn nhermau methiant a llwyddiant, roeddent yn cyfateb eu gwerth â chyflawniad neu'r hyn yr oeddent yn ei ystyried yn ddiffyg cyflawniad.

“Roeddwn i eisiau i Super Awesome World fod yn sioe hwyliog am iselder ac roeddwn i hefyd eisiau i bobl glywed y meddyliau hyn o beidio â bod yn ddigon da ac o deimlo fel methiant yn cael ei adlewyrchu yn ôl arnyn nhw mewn byd o gemau fideo lle mae cwympo’n fflat ar eich wyneb a gorfod dechrau eto nid yn unig yn rhywbeth sy’n ddisgwyliedig, ond sy’n cael ei ddathlu fel rhan o fwynhau naratif y gêm.”

cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox